Archive

  • Sort Blog:
  • All
  • Nieuws
  • Nieuwsbrief
  • Ontwikkelingen

Reimert: Bouwrijp maken Crailo

Reimert Bouw en Infrastructuur en de Gemeenschappelijke Exploitatiemaatschappij Crailo (GEM Crailo, bestaande uit gemeenten Hilversum, Laren en Gooise Meren) werken samen om de voormalige legerplaats Crailo voor te bereiden op een nieuw buurtschap dat hier wordt ontwikkeld. Volledig in lijn met de ambities van GEM Crailo worden de werkzaamheden zo duurzaam en circulair mogelijk uitgevoerd.

Verleden van Crailo

De voormalige legerplaats Crailo kent een rijke historie, in het verleden diende het gebied namelijk als militaire grond. Er zijn diverse oefenterreinen te vinden in het gebied voor bijvoorbeeld schiet- of voertuigoefeningen. Er was zelfs een heus rampenterrein met dorpje van diverse ‘bouwvallen’ die werden gebruikt om evacuaties na te bootsen. Daarnaast staan er op het terrein diverse gebouwen die dienden als lesgebouwen voor de herscholing van dienstplichtige militairen.

In 1992 werd het eerste asielzoekerscentrum (AZC) van Nederland gevestigd op Crailo. Dit AZC bleef bestaan tot 2016. Sindsdien werd het terrein nog af en toe gebruikt als plek om niet gesprongen explosieven te klaren.

Toekomst van Crailo

In 2017 hebben de gemeenten Hilversum, Laren en Gooise Meren de handen ineen geslagen, en zijn ze onder de noemer GEM Crailo gestart met het ontwikkelen van een nieuw plan voor het gebied: een buurtschap met een groen hart. Er worden straks 590 koop- en huurwoningen en appartementen gerealiseerd. Het buurtschap heeft een groen karakter, is ecologisch verantwoord ingericht én heeft de ambitie om meer energie op te wekken dan dat er wordt verbruikt.

 

Duurzaamheid in ontwerp en uitvoering

Reimert Bouw en Infrastructuur heeft de opdracht voor het bouwrijp maken van het gebied verworven. Het uitvoeringsteam is aan de slag met het opruimen van het terrein (zowel boven als onder de grond) en vervolgens wordt de nieuwe riolering aangelegd en wordt het gebied voorzien van tijdelijke bouwwegen. Duurzaamheid is een belangrijk speerpunt in zowel het ontwerp als in de uitvoering. Toekomstbestendige keuzes maken en materialen zoveel mogelijk hergebruiken zijn de voornaamste uitgangspunten.

Een goed voorbeeld hiervan is het gekozen rioleringssysteem. Er is gekozen voor een gescheiden rioolsysteem. Vuilwater uit de huishoudens gaat via een traditioneel rioolsysteem naar de waterzuivering. Regenwater wordt verwerkt via diverse infiltratiesystemen. Uitvoerder Henk van Boven vertelt: “We krijgen nu en in de toekomst steeds vaker te maken met extreme weersomstandigheden. Van extreme droogte tot extreme natte weersomstandigheden. Het is daarom belangrijk om ervoor te zorgen dat we water in de bodem behouden maar tegelijkertijd ook genoeg opslagruimte voor het water creëren wanneer het extreem nat is. We hebben hiervoor een infiltratievoorziening aangelegd onder de voormalige appèlplaats van het leger.”

Circulariteit

De infiltratievoorziening is direct een mooi voorbeeld van hoe ‘oude’ materialen worden hergebruikt in Crailo. “Om een waterberging onder de grond te creëren is een grote hoeveelheid oude betonstraatstenen vanuit het terrein, los gestort en vervolgens afgewerkt met anti-worteldoek, grond en straks ook beplanting. De holle ruimtes tussen de losse stenen zorgen voor voldoende ruimte om overtollig water te bergen zodat het langzaam terug de grond in kan infiltreren”, vertellen Fred Bransen, (directievoerder van GEM Crailo) en Robert van Eerden (Projectleider GEM Crailo en initiatiefnemer voor de waterberging).

Henk van Boven vertelt dat dit niet de enige circulaire maatregel is die wordt toegepast in Crailo: “We proberen op het terrein zoveel mogelijk circulair te werk te gaan. Zo wordt bijvoorbeeld een groot aantal van de bestaande gebouwen behouden en voorzien van een nieuwe functie, niet alleen als woonruimte, maar ook bijvoorbeeld horeca. Het puin van de gebouwen die wel gesloopt zijn, wordt gebruikt als fundering onder de bouwwegen.” Ook op het gebied van flora en fauna wordt goed nagedacht over verantwoorde oplossingen. Oude betonduikers worden ingezet als wildtunnels en zoveel mogelijk bomen en struiken worden behouden. “Ondanks onze inspanningen om zoveel mogelijk groen te behouden of her te gebruiken kunnen we er soms niet omheen dat er bomen gerooid moeten worden. Hier proberen we dan creatief mee om te gaan. De stammen van gerooide bomen worden bijvoorbeeld gebruikt om schuilplaatsen voor dieren mee te creëren en ook de takken worden door GEM Crailo gebruikt om te vlechten of stapelen tot takkenrillen die ook als schuilplaats of broedplaats kunnen dienen”, vertelt Henk van Boven enthousiast.

 

Op dit moment wordt er hard gewerkt aan het aanleggen van de bouwwegen van puingranulaat en oude gebakken, en betonklinkers. De oplevering van de werkzaamheden van Reimert staat eind september op de planning.

Reimert: Distributiecentrum Hoogvliet

Reimert Bouw en Infrastructuur realiseert de infrastructurele werkzaamheden en terreinafwerking voor het nieuwe distributiecentrum van supermarktketen Hoogvliet. En dat is iets waar we bijzonder trots op zijn! In 2020 vinden de eerste activiteiten plaats in het nieuwe distributiecentrum op bedrijvenpark Prisma langs de A12 in Bleiswijk. We zullen dus flink aan de slag moeten, want het is een behoorlijke grote onderneming.    

Directeur Bas Reimert over deze opdracht:
“We hebben de laatste jaren veel geïnvesteerd in onze ontwerpafdeling en de projectgerelateerde communicatie. Hierdoor zijn wij in staat om onze klanten van idee tot realisatie te faciliteren. Het aannemen van dit werk is voor ons een bevestiging dat onze investering van de laatste jaren, maar ook onze betrokkenheid in de ontwerpfase van het distributiecentrum, resulteert in een win-winsituatie.”


Meerdere percelen binnen één project       

Het nieuwe distributiecentrum wordt 72.000 m2, met de mogelijkheid om met nog eens 10.000 m2 uit te breiden. Hoogvliet is dan ook in 2012 al gestart met de voorbereidingen van het project en de eerste paal is begin 2018 de grond in gegaan. Het werk is opgedeeld in 12 percelen, waarvan de infrastructuur en terreinafwerking rondom het distributiecentrum samen één perceel vormen.

“Werken met zoveel verschillende percelen kan qua afstemming best een uitdaging zijn, maar dit is ons niet onbekend”, aldus Reimert. “Bij eerdere opdrachten, zoals voor KLM en Ikea, hebben wij ook gewerkt met verschillende aannemers die ieder hun eigen percelen en disciplines hadden. Vaak zijn wij de aannemer die in laatste fases van projecten met meerdere nevenaannemers in actie moet komen; het moment dat iedereen onder hoge tijdsdruk zijn onderdeel af moet ronden. Wij zijn dus gewend om onder hoge (tijds-) druk onze werkzaamheden uit te voeren.”


BREEAM Outstanding          

Het distributiecentrum wordt gebouwd met de nieuwste technieken, waarbij Hoogvliet zoveel mogelijk gebruik maakt van milieubewuste en energiebesparende toepassingen. Dit heeft te maken met hun ambitie om de BREEAM Outstanding-kwalificatie te behalen.

Een BREEAM-NL-certificering is een intensief proces, waar Reimert al in de tenderfase mee aan de slag is gegaan.

Projectleider Eelco Zijnstra:
“Om alles in goede banen te leiden, hebben wij al in de tenderfase een BREEAM-expert aangetrokken als adviseur. Tijdens de uitvoering ondersteunt deze onze uitvoerder. Daarnaast heeft ons uitvoeringsteam een training gehad met oog op hoe het ecologisch werkprotocol geïmplementeerd moet worden, op basis van wat nodig is om het certificaat BREEAM Outstanding te behalen. Hier kwamen onder meer de maatregelen uit het protocol aan bod die betrekking hebben op de infrastructuur en het terrein rond het distributiecentrum.”


Werkzaamheden

Voor Reimert zijn de voorbereidende werkzaamheden inmiddels in volle gang.

“Wij verzorgen zelf de detailengineering van het rioolstelsel en van de betonverharding inclusief fundering. Het grootste gedeelte van de verharding, zo’n 38.000 m², zal bestaan uit een betonvloer op circa 8.500 stuks mini-vibropalen met een lengte van 15 meter. Overige delen bestaan uit bestratingsmaterialen en een groene zone”, aldus Zijnstra.

Naast verhardingswerkzaamheden levert en plaatst Reimert ook een overdekte fietsenstalling en de terreinafscherming, inclusief speedgates. De werkzaamheden van Reimert vinden plaats op het moment dat de bouw en de inrichting van het distributiecentrum nog in volle gang zijn. Daarom heeft Reimert een integrale planning en fasering opgesteld, samen met de opdrachtgever en alle nevenaannemers. Deze proactieve werkwijze zorgt ervoor dat alle aannemers hun werkzaamheden kunnen blijven uitvoeren en dat de bereikbaarheid van het distributiecentrum continu geborgd zijn.

 

Elzenhagen

Reimert: Elzenhagen Zuid: Bouwrijp maken Fase 1B

Reimert Bouw en Infrastructuur voert in opdracht van de Gemeente Amsterdam het project ‘Elzenhagen Zuid bouwrijp maken fase 1B’ uit. De werkzaamheden maken onderdeel uit van de ontwikkeling Centrumgebied Amsterdam Noord.

 

Elzenhagen Zuid: onze werkzaamheden

Elzenhagen Zuid is een 26,4 hectare groot gebied dat een groene stedelijke buurt wordt, met ruimte voor 1800 woningen en verschillende sport- en onderwijsvoorzieningen. Op het deel dat Reimert gereed maakt voor bouw worden onder meer woningen en een atletiekbaan gerealiseerd. De grootste uitdaging is het om de 150.000 kub zand erop tijd erin te krijgen.

 

Voor het transporteren van het zand heeft Reimert Bouw en Infrastructuur een loswal aangelegd langs het Noordhollandsch Kanaal en de Buikslotermeerdijk waar schepen kunnen lossen en laden. Met de loswal kan het zandtransport volledig per schip via het Noordhollandsch Kanaal plaatsvinden. Het aangeleverde zand wordt vanaf de loswal over de Buikslotermeerdijk via een hellingbaan direct naar het terrein gereden.

 

Veilige uitvoering van de werkzaamheden

Er is gekozen voor het aanleggen van een loswal met oog op overlast voor de omgeving. Doordat het zandtransport via het Noordhollandsch Kanaal loopt, worden de bestaande wegen zoals de Elzenhagensingel / IJdoornlaan en Nieuwe Purmerweg / Nieuwe Leeuwarderweg ontzien, omdat er geen vrachtwagens nodig zijn voor deze zandtransporten. In de weekenden vindt er geen zandtransport plaats.

Om de werkzaamheden op een veilige wijze te kunnen uitvoeren, zijn op de Buikslotermeerdijk tijdelijke verkeersmaatregelen geplaatst, inclusief de benodigde bebordingen. Ook worden waar nodig worden verkeersregelaars ingezet, zodat het bouwverkeer en doorgaand verkeer de Buikslotermeerdijk kunnen gebruiken. Vanwege de loswal en de route wordt het verkeer ter plaatse iets omgeleid. Reimert zorgt ervoor dat de rijweg regelmatig wordt schoongemaakt om de hinder voor de omgeving te beperken.

 

Planning voor Elzenhage Zuid BRM Fase 1B

De uitvoeringsperiode voor het project ‘Elzenhagen Zuid bouwrijp maken fase 1B’ is redelijk kort, omdat de Gemeente Amsterdam zo snel mogelijk wil beginnen met bouwen. Reimert is in juni 2018 begonnen met het de werkzaamheden. Om het werk binnen de gestelde termijn tot een goed einde te brengen werken we met bekende onderaannemers en gespecialiseerde partijen. De verwachte oplevering is medio december 2018.

 

Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam
Aannemer: Reimert Bouw en Infrastructuur

 

MOB-Complex

Reimert: Herinrichting MOB-Complex in Bussum

 

MOB-Complex: herinrichting tot groene wijk

Reimert Bouw en Infrastructuur uit Almere start medio april 2017 met het Bouw- en woonrijp maken van het MOB-Complex in Bussum. Het project is in opdracht van de gemeente Gooise Meren. Doel en aanleiding van het werk is om herontwikkeling van de het MOB-Complex in Bussum mogelijk te maken. Het oude militaire complex wordt omgetoverd tot een groene wijk waar men prettig en rustig kan wonen. 

 

Bij deze werkzaamheden voert Reimert Bouw en Infrastructuur het aanbrengen van de infrastructuur uit. Onze werkzaamheden omvatten onder meer het aanbrengen van opritten naar de woningen, herinrichting van het kruispunt en het aanbrengen van de asfaltdeklaag op de hoofdweg in de wijk. De uitvoeringsplannen van onze werkzaamheden nader bekend te maken.

 

Tijdens deze werkzaamheden zijn de woningen in beginsel altijd bereikbaar en is het ons uitgangspunt om onveilige situaties te allen tijde te voorkomen en hinder en overlast tot een minimum te beperken. 

 

U kunt het project volgen via onze eigen omgevingsapp, gratis te downloaden in Google Play of de App Store.

Dat werkt! 

 

Omgevingsmanager Reimert Bouw en Infrastructuur

Naam: Marissa Adelaar

Telefoonnummer: 06 – 53 47 93 81

E-mailadres: madelaar@ruim.nl

Opdrachtgever: Gemeente Gooise Meren
Aannemer: Reimert Bouw en Infrastructuur
Uitvoerder: Reimert Bouw en Infrastructuur

Door de site te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op ''toestaan cookies" om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten