HET MILIEU IS VAN BELANG

Duurzaamheidsbeleid

De Reimert Groep streeft ernaar om de behoeften en verwachtingen van haar interne en externe stakeholders vast te stellen om door maatschappelijk verantwoord te ondernemen op doeltreffende en duurzame wijze concurrentievoordeel te bereiken. Hierbij wordt rekening gehouden met de juiste balans tussen economische prestaties met respect voor stakeholders binnen ecologische randvoorwaarden.

Het beleid ten aanzien van producten en diensten voldoet aan eisen en overeengekomen afspraken, waarbij de klanttevredenheid centraal staat. Dit betekent dat Reimert en derde partijen waarmee wordt samengewerkt zich volledig inzetten om verwachtingen van stakeholders te begrijpen, deze te toetsen aan het gevraagde product en om deze, na definitieve vaststelling van de behoefte van de stakeholder, te implementeren in het op te leveren product. Hierbij worden eveneens de publiek- en privaatrechtelijke eisen in acht genomen, zodat mensenrechten, de veiligheid en gezondheid voor werknemers en derden, alsmede de zorg voor het milieu gewaarborgd zijn.

De Reimert Groep draagt haar beleid actief uit, zowel intern als extern. Bewustwording, motivatie, betrokkenheid en ontwikkeling van medewerkers, contractpartijen en toeleveranciers, het bewerkstelligen van goede werkomstandigheden, het toepassen van HRM-principes, het tegengaan van ongewenste effecten op de maatschappij, integriteit en het voldoen aan wet- en regelgeving zijn speerpunten binnen het beleid en worden geborgd binnen het managementsysteem. Communicatie over alle aspecten van het beleid vindt structureel plaats.

Het managementsysteem van Reimert is gecertificeerd volgens de kwaliteitsnorm ISO 9001:2015, de veiligheidschecklist VCA**, de CO2-Prestatieladder trede 5, de MVO-Prestatieladder trede 4 en de saneringsrichtlijn BRL SIKB 7000 met de bijbehorende protocollen 7001 en 7004.

De gehele organisatie is betrokken bij de borging en de verbetering van het managementsysteem. Het kan voorkomen dat processen, middelen of producten niet voldoen aan de klanteisen, ondanks alle getroffen maatregelen. Een kritische blik ten aanzien van het beleid en de bijbehorende procedures wordt aangemoedigd om zo te komen tot verbetermaatregelen waarmee de klanttevredenheid en kwaliteit continu verbeterd kunnen worden.

Om fouten, emissies, persoonlijk letsel, materiële schade en een negatieve invloed op het milieu te beperken, stemmen doelstellingen overeen met het managementsysteem.

Reimert draagt bij aan de verbetering van de energie-efficiency binnen het eigen managementsysteem door zowel op de korte als lange termijn maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen ten aanzien van het gebruik van energie, de geldende wet- en regelgeving en het verbeteren van de eigen bedrijfsprocessen door middel van innovatieve methoden en toepassingen. Het borgen van de eisen die voortvloeien uit bovengenoemde normen en richtlijnen, wet- en regelgeving en verwachtingen van stakeholders wordt bewerkstelligd door de integratie van de verschillende onderdelen binnen het managementsysteem.

Binnen dit systeem worden:

  • Eisen en verwachtingen van stakeholders in kaart gebracht;
  • Energiestromen gekwantificeerd en geverifieerd;
  • (reductie-) Doelstellingen in een plan van aanpak opgesteld;
  • Maatregelen in het plan van aanpak geïmplementeerd binnen de organisatie;
  • Al deze punten gecommuniceerd en verantwoord naar interne en externe stakeholders;
  • Interne & externe issues vastgesteld en MVO-indicatoren geanalyseerd in samenspraak met stakeholders;
  • Verschillende methoden of toepassingen ontwikkeld ten behoeve van verbeteringen en kennisvergroting binnen het managementsysteem;
  • (half-) Jaarlijkse evaluaties van doelstellingen en maatregelen uitgevoerd om de prestaties continu te kunnen verbeteren.
     

De directie van de Reimert Groep stelt de benodigde (financiële) middelen beschikbaar ten behoeve van bovengenoemde ambities en heeft een coördinator aangesteld om de processen binnen het systeem te bewaken.

De gehele organisatie zet zich in voor de uitvoering van het beleid. Naast een goed kennisniveau voor het uitvoeren van taken wordt van iedereen een actieve bijdrage met betrekking tot de zorg voor het milieu en het verantwoord ondernemen in onze maatschappij verwacht.