Het Kromslootpark en Zilverstrand in Almere worden heringericht met als doel de natuurwaarden en de recreatieve mogelijkheden van het gebied verder te vergroten. Een bijzonder project, want werken in de kwetsbare natuur brengt de nodige uitdagingen met zicht mee, waarvoor Reimert Bouw en Infrastructuur de krachten bundelt met J.P. Schilder B.V.

Het Kromslootpark is in de zeventiger jaren van de vorige eeuw aangelegd met recreatie als hoofdfunctie in een moeraslandschap. Door een ruil met gemeente Almere is Staatbosbeheer sinds eind 2017 eigenaar en beheerder van het park ten westen van Almere, naast de A6. Die is nu het proces gestart om het Kromslootpark en het naastgelegen Zilverstrand opnieuw in te richten.

Kromslootpark4 Natuurgebied

Het project omvat een vernieuwing van de bestaande sloten, bruggen en wandel- en fietspaden, waarmee een betere doorgang ontstaat. De werkzaamheden bestaan onder meer uit het vervangen van de verharding van de paden, het planten van nieuwe bomen en struiken, het maken van nieuwe observatiepunten en het baggeren van de watergangen. Omdat baggerwerkzaamheden niet tot onze expertise behoort, hebben wij contact opgezocht met J.P. Schilder, specialist baggerwerkzaamheden. Ook zij zagen heil in een samenwerking, die al in de tenderfase van start is gegaan.

Caroline Schilder: “Het is een mooi werk, maar wel een project met de nodige uitdagingen. Met name als het gaat om het werken in een natuurgebied. Wij hebben dit aspect in acht genomen door in het voorstadium al na te denken over onze uitvoeringsmethode en mogelijke risico’s alvast in kaart te brengen, inclusief beheersmaatregelen. Ook hebben wij de hulp ingeroepen van een ecoloog, die naar het ecologisch werkprotocol heeft gekeken. Al deze punten zijn verwerkt het Plan van Aanpak van Reimert en Schilder voor de aanbesteding.”

werk Veiligheid en communicatie

Het gezamenlijk optrekken in de tenderfase heeft goed uitgepakt, het Plan van Aanpak is beoordeeld met de maximale score. Daarop zijn wij direct gestart met een ander belangrijk aspect voor Staatsbosbeheer: stakeholders informeren en ervoor zorgen dat zij zo min mogelijk overlast ervaren tijdens de werkzaamheden. Het belangrijkste punt dat gecommuniceerd moet worden en wat ook leidend was in het Plan van Aanpak, is de afsluiting van de doorgaande route door het Kromslootpark voor ten minste 10 weken.

“Dit is natuurlijk best een dingetje voor een stadspark, maar wij hebben hiervoor gekozen in verband met de veiligheid van bezoekers/gebruikers”, licht EMVI-redacteur Jitske Bokhoven van Reimert toe. “Wij hebben dit in samenspraak met de opdrachtgever via de lokale media en online kanalen kenbaar gemaakt, zoals de website van Staatsbosbeheer en de Reimert Omgevingsapp. Vervolgens hebben wij een gezamenlijke informatiebijeenkomst georganiseerd waar mensen informatie kregen over de werkzaamheden en de omleidingen die tijdens de afsluiting van kracht zijn. Ook was er uiteraard ruimte voor vragen. Deze bijeenkomst is druk bezocht, maar het merendeel van de mensen was positief over zowel het verloop van de werkzaamheden als het verwachte eindresultaat.”

Werkzaamheden Pad

Inmiddels zijn de werkzaamheden in volle gang. Het merendeel van de bruggetjes is gesloopt, de watergangen uitgegraven en alle paden zijn vrijgemaakt en deels opnieuw aangelegd. Vooralsnog verloopt het werk gestaag en worden knelpunten ter plekke samen met de opdrachtgever snel opgelost.

“We hebben na een korte periode van uitvoering nog een keer met z´n allen, dus Reimert, Schilder en Staatsbosbeheer, bij elkaar gezeten om te bespreken hoe alles gaat. Hierbij is ook nog een keer goed gekeken naar alle risico´s die in het Plan van Aanpak zijn benoemd en hebben we hier nog een aantal nieuwe punten aan toegevoegd. Al met al is iedereen tevreden over de samenwerking tot nog toe”, sluit Schilder af.